Sklep o spremembi in dopolnitvi meril in kriterijev za vrednotenje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti ter programov s področja turizma v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva